Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 786.

Fora ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Napisane przez

Cykliczne kilkudniowe praktyczne debaty dot. partycypacji imigrantów w życiu publicznym. Angażują szerokie spektrum interesariuszy - od przedstawicieli ministerstw i urzędów wojewódzkich przez władze lokalne i trzeci sektor do samych migrantów i migrantek.

Odbyły się dotychczas cztery Fora – w Krakowie (październik 2013), Lublinie (marzec 2014), Warszawie (październik 2014) i we Wrocławiu (maj 2015).

W ramach "Forum w Działaniu" utrwalana będzie współpraca pomiędzy organizacjami oraz zrealizowane zostaną wybrane rekomendacje.

Fora trwają od 3 do 4 dni, podczas których główny nacisk położony jest na eksperckie debaty w grupach roboczych. Rezultatem Forum są zestawy rekomendacji opracowane przez każdą z grup.

 

Czytaj dalej...

Miasta Otwarte

Napisane przez

Akcja ma na celu włączenie imigrantów w obywatelski audyt i ewaluację polityk migracyjnych poszczególnych miast. Jest to rozwinięcie i kontynuacja działań zainicjowanych w I połowie 2014 r., które polegały na identyfikowaniu i promowaniu najlepszych miejskich praktyk w zakresie integracji cudzoziemców/ek, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez lokalne władze samorządowe.

Miasta Otwarte

Miasta Otwarte to działanie prowadzone w ramach akcji społecznej “Włącz się w Polskę”. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska migracji ludności nie można analizować jedynie na poziomie krajowym - w miastach co raz więcej jest migranckich mieszkańców a integracja zachodzi przede wszystkim lokalnie. Akcja Miasta Otwarte ma na celu promowanie inicjatyw samorządów miejskich na rzecz integracji. Choć nie ma uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie, a zjawisko migracji jest zawsze specyficzne dla danej lokalizacji, chcielibyśmy zachęcić urzędy miast do wymiany doświadczeń i inspirowania się działaniami podejmowanymi przez władze samorządowe w innych lokalizacjach.

Wybór najlepszych praktyk przebiega dwuetapowo. Najpierw przeprowadzana jest analiza różnorodnych miejskich praktyk integracji. Następnie nominowane do wyróżnienia inicjatywy oceniane są przez pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzą działacze imigranccy wywodzący się z różnych środowisk i mieszkający w różnych miastach w Polsce.

W rankingu znajdują się te rozwiązania, które uwzględniają następujące kryteria:

 • Zaangażowanie samorządu: wyróżnione praktyki obejmują zarówno działania inicjowane przez samorząd, jak i te, które są inicjowane przez organizacje pozarządowe i środowiska migranckie - zawsze jednak przy aktywnym, podmiotowym zaangażowaniu samorządu.
 • Długofalowość: trwałe rozwiązania pozwalają w systemowy sposób odpowiadać na potrzeby migranckich mieszkańców, uniezależniają także tę kwestię od zmieniającej się kadry urzędniczej.
 • Kompleksowość: działania samorządu uwzględniają różne aspekty sytuacji imigrantów, starające się rozwiązywać kluczowe dla cudzoziemców problemy.

Wyróżnione działania samorządów są co roku poddawane analizie w celu oceny realizacji wyróżnionych praktyk na rzecz migrantów.

Lista praktyk Miast Otwartych nie jest zamknięta: mamy nadzieję, że każdego roku będzie ona poszerzana o nowe inicjatywy samorządów nieujęte we wcześniejszych zestawieniach. Zachęcamy wszystkie samorządy, podejmujące działania na rzecz integracji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i zgłaszania ich do akcji Miasta Otwarte.

Miasta Otwarte 2015 - plik w PDF

Raport Miasta Otwarte (2015)

Miasta Otwarte 2014 - plik w PDF

Miasta Otwarte - opis akcji i wyróżnionych praktyk miejskich

Więcej Informacji: www.wlaczsiewpolske.pl/wstep-miasta-otwarte

Czytaj dalej...

Portal InfoMigrator

Napisane przez

Kompleksowa i wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów, przybliżająca zarówno kwestie prawne i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i codziennego życia w Polsce

WIĘCEJ

WWW >>

Czytaj dalej...

Radio migranckie

Napisane przez

IMI Radio jest oddolnym internetowym radiem tworzonym przez imigrantów.  Audycje na IMI Radio prowadzone są przez cudzoziemców i cudzoziemki mieszkających w Warszawie. Można tu zarówno poznać muzykę z różnych części świata, posłuchać o innych kulturach, jak i dowiedzieć się blaskach i cieniach życia imigrantów i imigrantek w Polsce. Programy nadawane są na żywo.

Zapraszamy do słuchania!

 

imiradio.pl

Czytaj dalej...

Koncert

Wydarzenie otwarte

Kapela Timingeriu na dachu EkoCentrum

Po koncercie (ok. godz. 22.00) w CRK zagra DJ Balkan Valkan, który pochodzi ze stolicy Macedonii, Skopje. Już od 5 lat prezentuje folkowe, rockowe, klubowe oraz elektroniczne dźwięki z regionu Bałkanów, przede wszystkim we Wrocławiu, ale też w całej Polsce. często organizuje tematyczne imprezy typu worldbeat i Slavic disco. Mieszka i pracuje od 6 lat we Wrocławiu. Przyjechał do Polski na roczny Wolontariat Europejski i został tu by studiować i pracować. Skończył studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, pracuje w organizacji pozarządowej.

 

Czytaj dalej...

Międzysektorowa współpraca na rzecz integracji z romskimi migrantami ekonomicznymi w Polsce

Napisane przez

Tematyka:

Tematem pracy grupy będzie sytuacja Romskich migrantów w Polsce.

Zajmiemy się rozpoznaniem barier, jakie stoją przed tą społecznością oraz określimy możliwości i ograniczenia systemowe, które wyznaczają zakres oferowanego wsparcia tej grupie migrantów, ze strony administracji publicznej na różnych jej poziomach. W tym kontekście przyjrzymy się także roli organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup wsparcia.

Obszary:

 1. Proces rejestracji pobytu w Polsce - umożliwienie regulowania statusu prawnego migrantów / przeciwdziałanie dyskryminacji instytucjonalnej.
 2. Dostęp do rynku pracy i możliwości uzyskania zabezpieczenia ekonomicznego / likwidacja skrajnego ubóstwa.
 3. Edukacja - dostęp do instrumentów umożliwiającym dzieciom oraz osobom dorosłym kontynuowanie bądź rozpoczęcie procesu edukacji / przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej.
 4. Metody pracy i pomoc socjalna dla osób skrajnie wykluczonych oraz odmiennych kulturowo / akulturacja migrantów romskich i groźba asymilacji.
 5. Transparentność działań instytucji publicznych, przepływ informacji, platformy komunikacji międzysektorowej.
 6. Podział zadań/działań dla jednostek administracji publicznych na szczeblu samorządowym i centralnym.
 7. Znaczenie organizacji pozarządowych oraz niezależnych grup wsparcia w pracy z romskimi migrantami i w procesach integracji społecznej.          

Efekty:

-ogólne zdefiniowanie sytuacji;

- opisanie grup interesariuszy oraz kwestii dla nich priorytetowych;

- wskazanie najbardziej palących oraz newralgicznych kwestii;

- wypracowanie zakresów i metod współpracy międzysektorowej i kanałów komunikacji pomiędzy poszczególnymi aktorami;

- wyznaczenie możliwych rozwiązań mających na celu poprawę jakości podejmowanych działań oraz zakresu możliwych zmian systemowych i potencjału finansowania programów pomocowych i integracyjnych.

Czytaj dalej...

Debata (II)

Jak wyobrażamy sobie przyszłość Romów rumuńskich?

Romowie rumuńscy mieszkają w Polsce od ponad dwudziestu lat. Do migracji zmusiła ich skrajnie trudna sytuacja ekonomiczna, która pogorszyała się wraz z upadkiem systemu komunistycznego na przełomie lat ‘80 i ‘90 XX wieku. W Polsce żyją kolejne pokolenia migrantów. Przez ten czas niedostrzeżeni przez system byli i są narażeni na naruszanie podstawowych praw przynależnych każdemu człowiekowi. Rozszerzenie Unii Europejskiej umożliwiło mieszkańcom m.in. Rumunii i Bułgarii swobodne poruszanie po krajach członkowskich. Nie wpłynęło to jednak na zmianę ich sytuacji w życiu społecznym. Stałe podtrzymywanie Romów poza marginesem powoduje, że obywatele Unii Europejskiej są narażeni na życie w nędzy, bez dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej, edukacji i rynku pracy. 

Kilka lat temu za sprawą zagrożenia wysiedleniem, a także sytuacją międzynarodową (sprawa wysiedleń  Romów w Europie zachodniej) sytuacja romskich migrantów w Polsce stała się nieodłączną częścią debaty publicznej. Od tego czasu w świadomości publicznej zjawisko migracji ekonomicznej istnieje także w kontekście przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej - najbardziej rozwiniętego i najbogatszego regionu świata. Koczowiska w polskich  miastach m.in. Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku stały się symbolem kryzysu, który jeszcze bardziej ograniczył im dostęp do równego i sprawiedliwego życia  w społeczeństwie. Brak systemowych rozwiązań powoduje, że romscy migranci nie są w stanie się z niego wydostać.

Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych od kilku lat jest platformą komunikacji pomiędzy sektorami władz centralnych i samorządowych oraz organizacjami pozarządowymi skierowanymi na działalność z i na rzecz migrantek i migrantów mieszkających w Polsce. Czwarta edycja Forum odbywa się we Wrocławiu. Przez kilka dni ponad sto osób z Polski i zagranicy będzie dążyć do wypracowania instrumentów, które mają się przyczynić do poprawy życia migrantów i migrantek mieszkających w polskich miejscowościach. Prace uczestników i uczestniczek Forum odbywać się będą w grupach roboczych, za pośrednictwem prezentacji eksperckich i debat. Kwestie dotyczące migrujących Romni i Romów staną się przedmiotem prac grupy roboczej ds. międzysektorowej współpracy na rzecz integracji z romskimi migrantami, eksperckiej prezentacji Romowie - migranci bez praw. Migracja Romów na terenie Unii Europejskiej, a także publicznej debaty Jak wyobrażamy sobie przyszłość Romów rumuńskich? W debacie wezmą udział osoby, które mają wiedzę, praktykę, doświadczenie i wpływ na rzeczywistość, w której żyją Romowie rumuńscy. Chcemy zapytać uczestniczki i uczestników IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych jak wyobrażają sobie w przyszłości życie tych migrantów w Polsce. Co powinno się wydarzyć? Jakie decyzje powinny zostać podjęte? Co należy poprawić? Czy jest to możliwe, aby te wizje się spełniły? I Czy możemy zrobić to razem?

Debata odbędzie się w sobotę 16 maja o godzinie 17:00 w Sanatorium Kultury (Przejście Garncarskie 2).

Czytaj dalej...