Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 786.

Międzysektorowa współpraca na rzecz integracji z romskimi migrantami ekonomicznymi w Polsce

Tematyka:

Tematem pracy grupy będzie sytuacja Romskich migrantów w Polsce.

Zajmiemy się rozpoznaniem barier, jakie stoją przed tą społecznością oraz określimy możliwości i ograniczenia systemowe, które wyznaczają zakres oferowanego wsparcia tej grupie migrantów, ze strony administracji publicznej na różnych jej poziomach. W tym kontekście przyjrzymy się także roli organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup wsparcia.

Obszary:

  1. Proces rejestracji pobytu w Polsce - umożliwienie regulowania statusu prawnego migrantów / przeciwdziałanie dyskryminacji instytucjonalnej.
  2. Dostęp do rynku pracy i możliwości uzyskania zabezpieczenia ekonomicznego / likwidacja skrajnego ubóstwa.
  3. Edukacja - dostęp do instrumentów umożliwiającym dzieciom oraz osobom dorosłym kontynuowanie bądź rozpoczęcie procesu edukacji / przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej.
  4. Metody pracy i pomoc socjalna dla osób skrajnie wykluczonych oraz odmiennych kulturowo / akulturacja migrantów romskich i groźba asymilacji.
  5. Transparentność działań instytucji publicznych, przepływ informacji, platformy komunikacji międzysektorowej.
  6. Podział zadań/działań dla jednostek administracji publicznych na szczeblu samorządowym i centralnym.
  7. Znaczenie organizacji pozarządowych oraz niezależnych grup wsparcia w pracy z romskimi migrantami i w procesach integracji społecznej.          

Efekty:

-ogólne zdefiniowanie sytuacji;

- opisanie grup interesariuszy oraz kwestii dla nich priorytetowych;

- wskazanie najbardziej palących oraz newralgicznych kwestii;

- wypracowanie zakresów i metod współpracy międzysektorowej i kanałów komunikacji pomiędzy poszczególnymi aktorami;

- wyznaczenie możliwych rozwiązań mających na celu poprawę jakości podejmowanych działań oraz zakresu możliwych zmian systemowych i potencjału finansowania programów pomocowych i integracyjnych.